Pēcdoktorantūras pētniecības projekti

Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā» 1.1.1.2. pasākuma «Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts» pēcdoktorantūras pētniecības projekti

 “Multifunkcionāli kompozītmateriāli uz kalcija fosfāta un bionoārdāmu polimēru bāzes ārstnieciskai kaulaudu inženierijai”

2017-2020 Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/045
Projekta vadītājs: Dr.sc.ing. Kristīne Šalma-Ancāne, RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs, Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts

Pētījuma zinātniskais mērķis ir vērsts uz inovatīvu biomateriālu izstrādi veselības aprūpes sektora vajadzībām. Iegūtās jaunās zināšanas ir iespējams transformēt no laboratorijas un biomedicīnas produktu industriju, tādējādi nodrošinot atbilstību VSS 6.priotitātei un tādu VSS specializācijas jomu attīstību, kā biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija, un viedie materiāli un tehnoloģijas. Pētniecības pieteikuma ietvaros tiks realizētas sekojošas aktivitātes: tehnoloģiju izstrāde kompozītmateriālu un hidrogēlu iegūšanai; iegūto materiālu in vitro šūnu uzvedības un antibakteriālo īpašību izvērtējums, pētījuma rezultātu izplatīšana. Pētniecības pieteikuma ietvaros paredzēts sasniegt sekojošus rezultātus: publicētas 2 zinātniskās publikācijas žurnālos ar augtu ietekmes faktoru, izstrādātas 2 tehnoloģiju apraksti, 2 zinātības apraksti, 3 mobilitātes un tīklošanās komandējumi.

 

“Oglekli saturošu materiālu izpēte un metodes izstrāde ūdens attīrīšanai no smagajiem metāliem”

2018-2021. Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/049.
Projekta vadītājs: Dr.sc.ing. Inga Jurgelāne, RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs, Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts

Projekta zinātniskais mērķis ir izstrādāt efektīvus un videi draudzīgus adsorbcijas materiālus ar salīdzinoši zemām izmaksām un laboratorijas izmēra prototipu ūdens attīrīšanai no smagajiem metāliem. Kā izejmateriāli tiks izmantoti šungīts, hidroksilapatīts un māls. Galvenie uzdevumi iekļauj materiālu sagatavošanu un raksturošanu, smago metālu  Cu2+, Zn2+, Pb2+, Cd2+, Ni2+, Cr6+ un As5+ jonu adsorbciju, materiālu reģenerāciju un  laboratorijas izmēra prototipa izstrādi.

 

“Duālu medikamentu un augšanas faktoru piegādes sistēmu izveide kaulaudu inženierijai uz dažādu biomateriālu bāzes”

2018-2021  Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/048
Projekta vadītāja: Dr.sc.ing. Arita Dubņika, RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs, Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts

Projekta zinātniskais mērķis ir izveidot duālu medikamentu un augšanas faktoru piegādes sistēmu uz dažādu biomateriālu bāzes (biokeramikas, hidrogēlu un kaulu cementu) un salīdzināt iegūtās sistēmas, lai iegūtu viedākus medikamentu un augšanas faktoru nesējus  kaulaudu inženierijai nekā šobrīd pieejami klīnikās.Projekta ietvaros tiks izstrādātas duālas piegādes sistēmas, gan antibiotiskam medikamentam, gan augšanas faktoriem uz dažādiem implantmateriāliem, turklāt projekta aktivitātes ietver ne tikai sistēmu izveidi, bet arī raksturošanu – ķīmiskās, fizikālās, mehāniskās īpašības, un saderību ar dzīvajiem audiem – in vitro šūnu biosaderību u.c. Līdz šim nav bijuši šādi pētījumi, kas nosaka sinerģiskos virzienus, gan aktīvo vielu, gan nesēju izvēlei kaulaudu inženierijā.

Projekts tiek īstenots RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrā, sadarbībā ar partneriem ASV - Stanford University, Biomaterial and Adcanced Drug delivery laboratory, Lietuvā -State Research Institute Centre for Innovative Medicine un Latvijas Organiskās sintēzes institūtā. 2forBone-1.pusgads 2forBone-2.pusgads

«Kontrolētas izdalīšanās antibakteriālo preparātu piegādes sistēmas uz kaulaudus aizvietojošu porainu biokeramisko materiālu bāzes»

2018-2021 Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/339

Projekta vadītāja: Dr.sc.ing. Līga Stīpniece, RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs, Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts

Projekta ietvaros tiks veikts sistemātisks pētnieciskais darbs, lai izstrādātu jaunus, inovatīvus funkcionālus biomateriālus, kas paredzēti kaulaudu aizvietošanai un kam piemīt specifiskas kaulu iekaisumus kavējošas īpašības. Projekta zinātniskais mērķis ir nodrošināt augsti porainu kalcija fosfātu kaulu implantmateriālu antibakteriālo aktivitāti, modificējot ar tādiem alternatīviem antibakteriāliem preparātiem kā sudraba(I) un titāna(IV) joni un bakteriofāgi. Tādējādi tiks piedāvāta inovatīva, alternatīva pieeja implantu izraisītu infekciju profilaksei, izvairoties no antibiotiku rezistento mikroorganismu intensīvas veidošanās un rezistento formu straujās izplatības. Pētījums ir saistīts uz progresīvu materiālu izstrādi cilvēku veselības aprūpes uzlabošanas vajadzībām, veicinot tādu Viedās specializācijas stratēģijas jomu kā viedie materiāli un tehnoloģijas, kā arī biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija attīstību.

Seko Post-doku jeb jauno zinātnieku aktivitātēm Facebook: RBIDC PostDocs