Prakses organizēšanas kārtība RTU

Prakses organizēšanas kārtība RTU
 
 
I Vispārīgie noteikumi
1.      Šis dokuments nosaka kārtību, kādā tiek organizētas prakses Rīgas Tehniskajā universitātē (turpmāk tekstā – RTU) profesionālajās studiju programmās.
2.      Kārtībā lietotietermini:
2.1.   Prakse – profesionālās studiju programmas sastāvdaļa, kuras mērķis ir profesionālā vidē pilnveidot studējošā profesionālās prasmes un kompetences, kā arī nostiprināt un papildināt viņa zināšanas atbilstoši konkrētās profesijas prasībām;
2.2.   Prakses vieta – uzņēmums, organizācija vai iestāde, kurā norisinās prakse (turpmāk tekstā – Uzņēmums);
2.3.   Prakses nolikums – studiju programmas dokuments, kas nosaka prakses norises kārtību katrā konkrētajā studiju programmā;
2.4.   Prakses programma – studiju programmas dokuments, kas nosaka katra prakses posma vispārīgos un specifiskos mērķus, uzdevumus, prakses norises laika plānu.
3.      Dokumenti, kas reglamentē prakses norisi RTU:
3.1.   Valsts profesionālās augstākās izglītības standarti:
3.1.1.Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu (Ministru kabineta 28.11.2001. noteikumi Nr. 481);
3.1.2.Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu (Ministru kabineta 05.04.2001. noteikumi Nr. 141);
3.2.   šī kārtība;
3.3.   prakšu nolikumi;
3.4.   prakšu programmas.
 
II Prakses organizēšana
4.      Studiju praksi īsteno atbilstoši prakses programmai, kuru izstrādā par studiju programmas īstenošanu atbildīgā struktūrvienība (turpmāk tekstā – Struktūrvienība) un apstiprina Nozares studiju programmu komisija.  
5.      Struktūrvienības vadītājs nozīmē un fakultātes dekāns vai filiāles direktors ar rīkojumu apstiprina prakses organizatoru Struktūrvienībā.
6.      Praksi individuāli katram studējošajam vada:
   6.1. prakses koordinators – Struktūrvienības vadītāja nozīmēts RTU mācībspēks, kurš atbild par prakses plānošanu, nodrošināšanu un uzraudzību (turpmāk tekstā – Koordinators);                                                                         
   6.2. prakses vadītājs – Uzņēmuma nozīmēts darbinieks, kuram ir augstākā izglītība atbilstošajā jomā un darba pieredze attiecīgajā nozarē, kā arī sertifikāts attiecīgajā jomā, ja to paredz Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
7.      Prakses vietas studējošajiem, atbilstoši studiju programmas prasībām, nodrošina Struktūrvienība. Studējošie prakses vietu var izvēlēties arī patstāvīgi, to saskaņojot ar Koordinatoru.
8.      Konsultācijas par profesionālās karjeras veidošanu un prakšu iespējām studējošiem sniedz RTU Karjeras centra konsultanti.
9.      Struktūrvienība, Uzņēmums un studējošais slēdz trīspusēju līgumu (turpmāk tekstā – Līgums), kurā paredzēti visu pušu pienākumi, tiesības un atbildība (1. pielikums).
10. Studējošā norīkošanu praksē noformē ar Struktūrvienības vadītāja rīkojumu, tajā norādot prakses termiņu, Uzņēmuma nosaukumu un studējošā prakses Koordinatoru (2. pielikums).
11. Ja Uzņēmums neatrodas Latvijā vai studējošais ir ārvalstu pilsonis, tiek slēgts trīspusējs līgums angļu valodā (4. pielikums).
 
III Prakses vērtēšana
12. Prakses noslēgumā studējošais iesniedz sekojošus dokumentus Koordinatoram:
12.1.    prakses atskaiti (turpmāk tekstā – Atskaite), kas sagatavota saskaņā ar prakses nolikumā un programmā noteiktajām prasībām, iekļaujot tajā arī prakses laikā izpildīto uzdevumu aprakstus;
12.2.    prakses vadītāja atsauksmi (3. pielikums) par studējošā darbu prakses laikā. Atsauksme tiek sagatavota divos eksemplāros un to paraksta prakses vadītājs; vienu eksemplāru studējošais iesniedz Koordinatoram kopā ar Atskaiti, bet otrs eksemplārs paliek studējošajam. Ja Uzņēmums nav Latvijā, atsauksmei par praksi tiek sagatavota angļu valodā (5. pielikums).
13. Koordinators ar savu parakstu uz Atskaites apliecina tās atbilstību studiju programmas prakses nolikumā noteiktajām prasībām.
14. Atskaites aizstāvēšana notiek publiski, saskaņā ar studiju programmas prakses nolikumā noteiktajām prasībām.
15. Struktūrvienības vadītājs nozīmē prakses Atskaites vērtēšanas komisiju (turpmāk tekstā – Komisija) vismaz divu cilvēku sastāvā. Komisijā ir iekļaujami Struktūrvienības akadēmiskā personāla pārstāvji. Komisijā ieteicams iekļaut arī kādu no Uzņēmumu pārstāvjiem, nodrošinot struktūrvienības pārstāvju vairākumu.
16. Komisijas sēdes tiek protokolētas.
17. Studējošā paveikto prakses mērķu un uzdevumu izpildē, kā arī prakses atskaiti vērtē ar atzīmi 10 (desmit) ballu skalā.
18. Atskaites tiek glabātas Struktūrvienībā līdz studējošā eksmatrikulācijai.                      
                    
IV Prakses norisē iesaistīto pušu pienākumi un tiesības
19.Struktūrvienības pienākumi:
19.1. izstrādāt un apstiprināt studiju programmas prakses nolikumu atbilstoši studiju programmas
         prasībām;                                       
19.2.veikt nepieciešamos sagatavošanas darbus prakses īstenošanai, t.sk., prakses līgumu  (turpmāk tekstā – Līgums) sagatavošanu un noslēgšanu, studējošo informēšanu;
19.3. nozīmēt studējošajam Koordinatoru, kurš veic prakses plānošanu, nodrošināšanu un uzraudzību, kā arī vismaz 4 (četrus) mēnešus pirms prakses sākuma informēt studējošos par prakses norises kārtību un termiņiem;
19.4.  pirms Līguma slēgšanas informēt prakses vadītāju Uzņēmumā par prakses mērķiem,uzdevumiem un saturu;
20.      Prakses organizatora pienākumi:
20.1. piedāvāt studējošajiem prakses vietas vismaz 3 (trīs) mēnešus pirms prakses sākuma;
20.2. veikt Līgumu slēgšanu un sadarbību ar Uzņēmumiem;
20.3. pārraudzīt prakšu norisi un Koordinatoru darbu.
21.      Koordinatora pienākumi:
21.1.rūpēties, lai prakse noritētu saskaņā ar prakses programmu un uzdevumu;
21.2.kontrolēt studējošo darbu prakses laikā, pieprasot no studējošajiem un prakses vadītājiem informāciju par prakses norises gaitu;
21.3.noteikt Atskaites aizstāvēšanas datumu un to saskaņot ar prakses Atskaites vērtēšanas komisijas locekļiem;
21.4.uzdot individuālo prakses uzdevumu;
21.5.konsultēt studentu par prakses norises jautājumiem;
21.6.pieņemt Atskaiti;
21.7. uzturēt regulārus kontaktus ar prakses vadītāju, risināt ar studējošā darbu saistītās problēmsituācijas, ja tādas radušās.
22.      Prakses vadītāja tiesības:
22.1.iepazīties ar studējošā studiju programmas saturu;
22.2.iepazīties ar studējošā Atskaiti;
22.3.ja studējošais pārkāpj Uzņēmuma darba kārtības noteikumus, darba drošības noteikumus vai nepilda prakses vadītāja rīkojumus, tad prakses vadītājam ir tiesības ierosināt lauzt līgumu par prakses nodrošināšanu.
23.      Prakses vadītāja pienākumi:
23.1.iepazīties ar prakses mērķi un uzdevumiem, uzraudzīt un vadīt studējošā praksi tā, lai studējošais sasniegtu prakses mērķi un izpildītu tās uzdevumus;
23.2.nodrošināt studējošo ar prakses veikšanai nepieciešamajiem apstākļiem, ar informāciju un citiem resursiem;
23.3.rūpēties, lai students iegūtu nepieciešamās darba prasmes un iemaņas;                                             
23.4.prakses beigās sagatavot un nodot studējošajam atsauksmi par viņa prakses norisi. Atsauksmei jābūt noformētai atbilstoši tās formai un prasībām, kas pievienotas 3. pielikumā. Ja prakses vieta ir ārvalstīs, atsauksme par praksi tiek sagatavota angļu valodā (5. pielikums);
23.5.nodrošina RTU Karjeras centra prakses aptaujas lapas aizpildīšanu.
24.      Studējošā tiesības:
24.1.saņemt Koordinatora un prakses vadītāja konsultācijas par prakses norises un izpildes neskaidrajiem jautājumiem;
24.2.vismaz 4 (četrus) mēnešus pirms prakses sākuma saņemt prakses nolikumu un prakses programmu Struktūrvienības lietvedībā vai ORTUS e-studiju vidē;
24.3.vismaz 3 (trīs) mēnešus pirms prakses sākuma saņemt Struktūrvienību prakses vietu piedāvājumu.
 
25.      Studējošā pienākumi:
25.1. atbilstoši izvirzītajām prasībām noformēt prakses dokumentus un Struktūrvienības noteiktā termiņā tos iesniegt Struktūrvienības lietvedībā;
25.2.veikt piezīmes par prakses norises gaitu;
25.3.rūpīgi iepazīties ar prakses programmas prasībām, savlaicīgi un precīzi izpildīt Koordinatora un prakses vadītāja norādījumus;
25.4.īstenot praksi saskaņā ar prakses programmu, tās mērķiem un uzdevumiem;
25.5.stingri ievērot Uzņēmuma darba disciplīnu, darba  kārtības un citus noteikumus;
25.6.neizpaust studējošā rīcībā nonākušo konfidenciālo informāciju, kas saskaņā ar Uzņēmuma normatīvajiem aktiem nav izpaužama;
25.7.nepieciešamības gadījumā saņemt Uzņēmuma vadības atļauju pievienot  Atskaitei Uzņēmuma iekšējai lietošanai paredzētos dokumentus;
25.8.piecu darba dienu laikā pēc prakses uzsākšanas, nodot prakses vadītājam RTU Karjeras centra prakses aptaujas lapu, kuru aizpilda prakses vadītājs vai cits Uzņēmuma darbinieks, un aizpildīto aptaujas lapu  nogādāt RTU Karjeras centrā. Aptaujas lapu iespējams aizpildīt arī elektroniski.
 
2.      Uzņēmuma pienākumi un tiesības
2.1.   Līguma 1. punktā norādītajā termiņā nodrošināt Studentam prakses izpildes iespēju atbilstoši Līguma 1. pielikumā norādītajam prakses uzdevumam.
2.2.   Nozīmēt Studentam prakses vadītāju.
2.3.   Veikt Studenta iepazīstināšanu ar darba kārtības un darba drošības noteikumiem Uzņēmumā, kā arī uzraudzīt to ievērošanu.
2.4.   Nodrošināt Studentam pieeju Uzņēmuma rīcībā esošai aparatūrai, instrumentiem, kā arī nekonfidenciālai tehniskai un ekonomiskai informācijai, kas nepieciešama prakses uzdevumu veikšanai.
2.5.   Prakses nobeigumā sagatavot un nodot Studentam prakses vadītāja atsauksmi, sniegt RTU informāciju un priekšlikumus, kas palīdzētu uzlabot studiju procesa kvalitāti un sadarbību ar darba devējiem.
2.6.   Informēt RTU norādīto prakses koordinatoru, ja Students neveic prakses uzdevumu izpildi, neievēro Uzņēmuma darba kārtības un darba drošības noteikumus vai citas izvirzītās prasības, kā arī nekavējoties informēt par nelaimes gadījumiem, kuros iesaistīts Students un, kas notikuši viņa prakses vietā.
 
3.      RTU pienākumi un tiesības
3.1.   Veikt nepieciešamos sagatavošanas darbus prakses izpildes nodrošināšanai, t. sk., prakses līguma sagatavošanu un noslēgšanu.
3.2.   Nozīmēt Studentam koordinatoru, kurš veic prakses metodisko vadību un uzraudzību.
3.3.   Savlaicīgi informēt prakses vadītāju par prakses mērķiem, uzdevumiem un saturu, kā arī par uzdevumu izmaiņām.
3.4.   Nodrošināt Studentu ar prakses programmu un uzdevumu.
3.5.   Nodrošināt Studenta iepriekšējo teorētisko un profesionālo sagatavotību, kas ļauj veikt Līguma 1. pielikumā norādītos prakses uzdevumus.
3.6.   Uzturēt regulārus kontaktus ar prakses vadītāju un ar Uzņēmuma administrāciju, risināt ar Studenta darbu saistītās problēmsituācijas, ja tādas rodas.
3.7.   Novērtēt Studenta sagatavotos prakses dokumentus un praksi kopumā.
 
4.      Studenta pienākumi un tiesības
4.1.   Godprātīgi veikt Līguma 1. pielikumā noteikto prakses uzdevumu izpildi Uzņēmuma noteiktajā darba laikā, ievērojot prakses vadītāja un prakses koordinatora norādījumus vai prasības.
4.2.   Nekavēt praksi bez attaisnojoša iemesla un prakses vadītāja un prakses koordinatora atļaujas, par neierašanos prakses vietā un neierašanās iemesliem nekavējoties paziņot prakses vadītājam un prakses koordinatoram.
4.3.   Ievērot vispārpieņemtās uzvedības un komunikācijas normas saskarsmē ar prakses vadītāju un Uzņēmuma darbiniekiem.
4.4.   Saudzīgi apieties ar Uzņēmuma inventāru un prakses uzdevumu izpildei nodotajiem tehniskajiem līdzekļiem.
4.5.   Ievērot Uzņēmuma darba kārtības noteikumus, darba aizsardzības, drošības tehnikas, un higiēnas prasības, saudzīgi apieties ar Uzņēmuma mantu.
4.6.   Noformēt prakses dokumentus un tos iesniegt noteiktā termiņā.
 
5.Pušu atbildība un strīdu risināšanas kārtība
5.1.Katra no Pusēm ir atbildīga par šī Līguma nosacījumu izpildi un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kompensē zaudējumus, kas radušies kādai no pārējām Pusēm, ja netiek izpildītas Līgumā paredzētās saistības.
5.2.Students pilnā mērā ir materiāli atbildīgs par Uzņēmuma inventāra un prakses uzdevumu izpildei nodoto tehnisko līdzekļu bojāšanu un atbild par Uzņēmumam radītajiem zaudējumiem, kas radušies tiešas studenta vainas rezultātā.
5.3.Visi Līgumā izdarītie grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie izpildīti rakstiski un apstiprināti ar visu Līgumslēdzēju parakstiem.
5.4.Līgumā neminētos jautājumus puses risina savstarpēji vienojoties vai likumdošanas aktos paredzētajā kārtībā.
 
6.      Līguma spēkā esamība un izbeigšanas kārtība
6.1.Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
6.2.Līgums var tikt izbeigts šādos gadījumos:
6.2.1.      pusēm rakstiski par to vienojoties;
6.2.2.      Uzņēmumam vienpusēji, paziņojot par to RTU un Studentam, ja Students atkārtoti neievēro Uzņēmuma vadības vai prakses vadītāja norādījumus vai darba kārtības, darba drošības vai ugunsdrošības prasības vai citas Līgumā noteiktās saistības.