Projekti

Aktīvie projekti

Realizētie projekti:

ES un starptautiskās programmas
Valsts pētījumu programmas projekti
Līgumdarbi
RTU pētniecības projekti

Aktīvie projekti

 1. «Baltijas Biomateriālu ekselences centrs» ir Eiropas Savienības «Apvārsnis2020» pētniecības un inovāciju programmas «Teaming Phase I» finansēts projekts (Nr. 763721). Lasīt tālāk
 2. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" projekts nr. 1.1.1.1/16/A/144 “Magnētiskā lauka ierosinātas maisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem”, sadarbībā ar Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta  Bioinženierijas laboratoriju (vadošais partneris) un Fizikālās enerģētikas institūta Elekrofizikālo procesu modelēšanas laboratoriju (sadarbības partneris). Projekta vadītājs Juris Vanags (2017-2019). Par projektu. Projekta progresa pārskati: 
  1) par periodu 01.01.-30.06.2017.
  2) par periodu 01.07.-30.09.2017.
  3) par periodu 01.10.-31.12.2017.
 3. Eiropas bioadhēzijas ekspertīzes tīkls (European Network of Bioadhesion Expertise, ENBA), ko finansē Eiropas COST programma (COST akcija CA15216) aktivitātes. Pirmā lielā aktivitāte šajā projektā notika Vīnē (Austrijā) 2017. g. martā. Preses relīze. Dažādas aktivitātes par bioadhezīvo sistēmu daudzveidību un savienošanas principiem – konferences, semināri, kā arī īstermiņa zinātniskās vizītes tiek organizētas katru ceturksni. Papildus informāciju var iegūt, jautājot pētniecei Aritai Dubņikai.
 4. Creative Europe Programme of the European Union, International Project ”Ceramics and its dimensions” (2014- 2020).
 5. Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes sadarbības projekts pētniecībā "Nanostrukturētu kaulu aizvietojošu materiālu izveide un imunoloģisko aspektu izpēte kaulaudu reģenerācijā", Nr. RTU/RSU-17. Zinātniskais vadītājs RTU - vadošais pētnieks J.Ločs. (2016-2019).
 6. Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes sadarbības projekts pētniecībā "Multifunkcionāli nanoizmēra kalcija fosfātu/hialuronskābes hidrogēli osteoporotisku kaulu lūzumu ārstēšanai", Nr. RTU/RSU-18. Zinātniskais vadītājs RTU - vadošā pētniece D.Loča. (2016-2019).
 7. Y8097. VPP 2.1. programma. 4. projekts - "Nanomateriāli un nanotehnoloģijas medicīniskajam pielietojumam". 4.1. apakšprojekts (2014-2017), projekta vadītāja L.Bērziņa-Cimdiņa.
 8. Y8099. VPP  6. programma 4. projekts „Zemes dzīļu resursu izpēte - jauni produkti un tehnoloģijas (Zeme)” 2. apakšprojekts (2014-2017), vadītāja L.Bērziņa-Cimdiņa.
 9. Head of project FP7 EURONANOMED II ERA-NET “Nanoforosteo” “Multifunctional injectable nano HAp composites for the treatment of osteoporotic bone fractures” 2014 – 2016.
 10. Management Committee Member at COST Action MP1301 „New Generation Biomimetic and Customized Implants for Bone Engineering” kopš 2013.gada augusta.

Jānis Ločs

 

Realizētie projekti

ES un starptautiskās programmas:

 1. POsTURE “PhOtocrosslinked hydrogels for guided periodontal TissUe REgeneration” 2nd Meeting of the Project Partners in Riga, Latvia, 09.05.2016. – 10.05.2016. Tikšnās ar partneriem no Francijas un Portugāles.
 2. Head of project FP7 M-era.NET „GoIMPLANT” „Tough, Strong and Resorbable Orthopaedic Implants” 2013 – 2015.
 3. Project SCOPES 2013-2016 Scientific Co-operation between Eastern Europe and Switzerland Preparatory Grant “An integrated, interdisciplinary approach to the design of tissue engineering systems for in vitro regeneration of functional osteochondral tissue” 19-21.08.2013.
 4. ESF aktivitātes 1.1.1.2. projekts „Jaunas zinātniskās grupas piesaiste sinerģiskam pētījumam kaulaudus reģenerējošu nanostrukturētu kompozītmateriālu izstrādei”, 2013/0007/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/024 (2013-2015), vadītāja L.Bērziņa-Cimdiņa.
 5. ESF aktivitātes 1.1.1.2. projekts „Jauno zinātnieku grupas multidisciplinārs pētījums biomateriālu tehnoloģiju izstrādei”, Līg. Nr.  2009/0199/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/090 (2009-2012), vadītāja L.Bērziņa-Cimdiņa.
 6. CMST COST Action CM1101 “Colloidal Aspects of Nanoscience for Innovative Processes and Materials”, dalībnieks D.Loča.
 7. MPNS Action COST MP1005 “NAMABIO - From nano to macro biomaterials (design, processing, characterisation, modeling) and applications to stem cells regenerative orthopaedic and dental medicine”, dalībnieki J.Ločs un V.Zālīte
 8. MATERA – ERA-NET „SONOSCA” MATERA/BBM-2557 „Sonochemical technology for bioactive bone regeneration scaffold production” (01.02.2012 – 31.01.2015)
 9. ERA-NET MATERA projekts sadarbībā ar Poliju un Izraēlu „Sonochemical Technology for Bioactive Bone Regeneration Scaffold Production”, SONOSCA (2011-2013), vadītājs J.Ločs.
 10. ERAF aktivitātes 2.1.1.1. projekts „Inovatīvas ūdens apstrādes tehnoloģijas izstrāde izmantojot nanostrukturētu keramiku”, Līg.Nr. 2010/0257/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/012 (2010-2013), vadītājs J.Ozoliņš

Valsts pētījumu programmas projekti

 1. Y8099. VPP  6. programma 4. projekta „Zemes dzīļu resursu izpēte - jauni produkti un tehnoloģijas (Zeme)” 2. apakšprojekts (2014-2017), vadītāja L.Bērziņa-Cimdiņa.
 2. V7813. VPP Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem, projekts Nr.4 „Jauni materiāli un tehnoloģijas bioloģisko audu izvērtēšanai un aizvietošanai” (2010-2013), vadītāja L.Bērziņa-Cimdiņa.
 3. V7804. VPP Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana-jauni produkti un tehnoloģijas. Apakšprojekts Nr.1.2. „Augsti dispersu sistēmu ieguves tehnoloģija un izpēte uz Latvijas mālu pamatnes inovatīvam pielietojumam sorbcijas procesos, vides tehnoloģijās, medicīnā un kosmetoloģijā” (2010-2013), vadītāja L.Bērziņa-Cimdiņa.

Līgumdarbi

2015. gadā līgumdarbi veikti šādiem uzņēmumiem: Biedriba "Biznsa inkubators Cēsis", SIA Saulkalne S, SIA Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate", SIA Angelica, A/S Sirowa, SIA Madara Cosmetics, SIA Bioceramitec, SIA Ceļu eksperts, Green industry innovation/ZTI, SIA LMZT, SIA Cutting Edge Technologies, RTU BIF Būvmateriālu būvizstrādājumu katedra, RTU BIF Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra, RTU BIF Būvmateriālu būvizstrādājumu katedra, RTU MLĶF Biomateriālu zinātniskās pētniecības laboratorija, Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra.

 1. Līgumdarbs ar APP „Latvijas  valsts augļkopības institūtu”. Par paraugu sagatavošanu un analīzi, izmantojot SEM. (2014)
 2. Līgumdarbs ar biedrību „Biznesa inkubators Cēsis” Par paraugu sagatavošanu laboratorisko pārbaužu veikšanai un veikt laboratoriskās analīzes un pārbaudes.(2014)
 3. Līgumdarbs ar zvērināto advokātu biroju „Eversheds Bitāns”. Par ekspertīzi. (2014)
 4. Līgumdarbs ar SIA „Fortum Jelgava”. Par smilšu paraugu parametru  noteikšanu un analīžu izvērtēšanu (2013-2014).
 5. Līgumdarbs ar SIA „Saulkalne S” par paraugu analīzi. (2014)
 6. Līgumdarbs ar SIA”Ceļu būvniecības sabiedrība Igate” par paraugu analīzi. (2014)
 7. Līgumdarbs ar VA „Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts”: „Par zinātnisko pētījumu veikšanu”, (2013).
 8. Līgumdarbs ar Biedību „Latvijas Atkritumu Saimniecības asociācija”: „Par zinātnisko pētījumu veikšanu”, (2013).
 9. Līgumdarbs ar „RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts”: „Par zinātnisko pētījumu veikšanu”, (2013).
 10. Līgumdarbs ar „RTU Biomateriālu zinātniski pētnieciskā laboratorija”: „Par zinātnisko pētījumu veikšanu”, (2013).
 11. Līgumdarbs ar SIA „Fortum Jelgava”: „Par smilšu paraugu parametru noteikšanu un analīžu rezultātu izvērtēšanu”, (2013).
 12. Līgumdarbs ar SIA „ARMGATE”: „Betona un cementa javas paraugu pētījumi”, (2013).
 13. Līgumdarbs ar „Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts”: „Paraugu sagatavošana un analīze, izmantojot Skenējošo elektronu mikroskopiju (SEM)”, (2013).
 14. Līgumdarbs ar „RTU Vides tehnoloģiju laboratorija”: „Par zinātnisko pētījumu veikšanu”, (2013).
 15. Līgumdarbs ar APP „Latvijas Valsts Augļkopības institūts”: „Paraugu sagatavošana un analīze, izmantojot Skenējošo elektronu mikroskopiju (SEM)”, (2013).
 16. Līgumdarbs ar zvērinātu advokātu biroju „Eversheds Bitāns”: „Par ekspertīzes veikšanu”, (2013).
 17. Līgumdarbs ar A/S „ Industrial Smart Technology”: „Metāla konstrukciju tehnoloģiskā apstrāde un īpašību izpēte”, (2012).
 18. Līgumdarbs ar A/S „Madara Cosmetics”: „Par zinātnisko pētījumu veikšanu”, (2012).
 19. Līgumdarbs ar RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtu: „Zinātniski pētnieciskā darba veikšana”, (2012).
 20. Līgumdarbs ar AS „Olainfarm”: Par zinātnisko pētījumu veikšanu”, (2012).
 21. Līgumdarbs ar biedrību „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”: „Par zinātniskā pētījuma veikšanu un tā rezultātu nodošanu”, (2012).
 22. Līgumdarbs ar Valsts aģentūru „Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts”: „Vēsturiskās keramikas fragmentu paraugu sagavošana un izpēte”, (2012-2013).
 23. Līgumdarbs ar RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes, Biomateriālu zinātniski pētniecisko laboratoriju: „Par zinātnisko pētījumu veikšanu”, (2012).
 24. Līgumdarbs ar RTU Vides tehnoloģiju laboratoriju: „Par zinātnisko pētījumu veikšanu”, (2012).
 25. Līgumdarbs ar A/S „Biotehnoloģijas centrs”: „Zinātniski pētnieciskā darba veikšana”, (2012).

RTU pētniecības projekti

 1. ZP-2014/20. The effect of TiO2 nanopowder coating on in vitro bioactivity of porous TiO2 scaffolds. Vadītāja D.Loča.
 2. ZP-2014/37. Electrical and thermal conductivity of sol-gel synthesized Ti1-xSnxO2 ceramics. Vadītājs J.Ločs
 3. ZP-2014/31. Mesenchymal stem cell response to magnesium containing biphasic calcium phosphate bioceramics. Vadītāja K.Šalma-Ancāne.
 4. ZP-2014/6. Ķīmiski un termiski apstrādātu illītu saturošu mālu īpašības un to raksturošana. Vadītājs V. Lakevičs.
 5. ZP-2013/21. Cilvēka sebumā esošu organisku savienojumu adsorbcija uz dabiskiem un attīrītiem Latvijas illīta māliem. Vadītāja A.Pūra.
 6. ZP-2013/23. Magniju saturošu porainu β-triklacija fosfātu pamatņu izstrāde kaulu defektu labošanai. Vadītāja K.Šalma-Ancāne.
 7. ZP-2013/24. Magniju saturošas hidroksilapatīta keramikas granulu virsmas īpašību pētīšana. Vadītājs V.Lakevičs.
 8. ZP-2013/19. Ar šķiedrām stiegroti kalcija fosfātu kaulu cementi lokālai vankomicīna piegādei. Vadītāja D.Loča.
 9. ZP-2013/20. Biomimētiska apatīta veidošanās uz termiski apstrādāta titāna dioksīda ar dažādu fāžu sastāvu. Vadītājs J.Ločs.
 10. ZP-2013/22. Procesi kalcija fosfātu kaulu cementu uz α-trikalcija fosfāta bāzes sacietēšanas un nobriešanas laikā. Vadītāja Z.Irbe.
 11.  ZP-2012/25. Viskozas masas uzputošana ar amonija hidrogēnkarbonātu – jauna tehnoloģija porainas keramikas izgatavošanai. Vadītājs J.Ločs.
 12. ZP-2012/42. Biogēnas un sintētiskas izcelsmes izejmateriālu ietekmes izvērtējums uz hidroksilapatīta biokeramikas struktūru. Vadītāja K.Šalma-Ancāne.
 13. ZP-2012/16. Mildronāta mikroiekapsulēšana bionoārdāmos un bioloģiski stabilos polimēros. Vadītāja D.Loča.
 14. ZP-2012/24. Sudrabu saturošā hidroksilapatīta fizikālo un antibakteriālo īpašību izvērtējums atkarībā no iegūšanas metodes. Vadītāja I.Šalma.
 15. ZP-2012/35. Hidroksilapatīta keramikas granulu izstrāde un sorbtīvo īpašību izpēte pielietojumam biotehnoloģijā. Vadītājs V.Lakevičs.