VĶTI doktoranti un to izstrādāto darbu tēmas

VĶTI promocijas darbus izstrādā doktoranti programmās «Ķīmijas tehnoloģija» un «Materiālzinātne», liela daļa darbu tiek izstrādāta sadarbībā ar uzņēmumiem vai to rezultāti tiek piedāvāti valorizācijai.

Aizstāvētos darbus skatīt sadaļā VĶTI izstrādātie promocijas darbi

Šobrīd tiek izstrādāti šādi promocijas darbi:

Doktoranta vārds uzvārds, promocijas darba tēma, zinātniskais vadītājs.

Konstantīns Dubencovs     Prognozēšanas modeļa pielietošana biotehnoloģisko procesu vadībai     Prof., Dr.sc.ing. J. Vanags

Jevgeņijs Jaunslavietis       Inovatīvo lignocelulozes un reciklētā polimēra kompozītmateriālu izstrāde un īpašību pētīšana                Prof., Dr.sc.ing. J.Ozoliņš

Elīna Strade Farmaceitisko notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas procesa optimizācija multistresa apstākļos  Asoc.prof., Dr.chem. D.Kalniņa

Ance Pļavniece    Porainu oglekļa nanomateriālu iegūšana uz biomasas bāzes      LV KĶI Vad.pētn., Dr.sc.ing. A. Žūriņš, Asoc.prof., Dr.sc.ing. J.Ločs

Jeļena Mironova  Blīvu keramisko materiālu iegūšana ar “aukstās saķepšanas” metodi      Asoc.prof., Dr.sc.ing. J.Ločs

 Aleksejs Smirnovs   Nepārtrauktu tehnoloģisko procesu izmantošana bioloģiski aktīvu savienojumu iegūšanai un izdalīšanai/Obtaining and purification of biologically active substances by continuous technology methods      Prof., Dr.sc.ing. J.Ozoliņš

 Jana Vecstaudža Neorganisko materiālu sintēze/Synthesis of inorganic materials      Asoc.prof., Dr.sc.ing. J.Ločs

Marina Sokolova Bionoārdāmi kompozītmateriāli kaulaudu aizvietošanai/Biodegradable composites for bone regeneration         Asoc.prof., Dr.sc.ing. J.Ločs