VĶTI doktoranti un to izstrādāto darbu tēmas

VĶTI promocijas darbus izstrādā vairāk kā 10 doktoranti programmās «Ķīmijas tehnoloģija» un «Materiālzinātne», daļa darbu tiek izstrādāta sadarbībā ar uzņēmumiem. Aizstāvētos darbus skatīt sadaļā VĶTI izstrādātie promocijas darbi

Doktoranta vārds, uzvārds, promocijas darba tēma, zinātniskais vadītājs, doktorantūras programma.

Jana Vecstaudža, Neorganisko materiālu sintēze, Asoc.prof., Dr.sc.ing. J.Ločs, Materiālzinātne

Aleksejs Smirnovs, Nepārtrauktu tehnoloģisko procesu izmantošana bioloģiski aktīvu savienojumu iegūšanai un izdalīšanai, Prof., Dr.sc.ing. J.Ozoliņš,     Ķīmijas tehnoloģija

Marina Sokolova, Bionoārdāmi kompozītmateriāli kaulaudu aizvietošanai, Asoc.prof., Dr.sc.ing. J.Ločs, Ķīmijas tehnoloģija

Andrejs Šiškins, Naftas produktu savākšanai pielietojamu sorbentu no rūpnieciskiem atkritumiem un Latvijas dabīgam izejvielām iegūšana un īpašību pētīšana, Prof., Dr.sc.ing. J.Ozoliņš, Prof., Hab.Dr.Sc.ing. V.Mironovs, Ķīmijas tehnoloģija

Vita Zālīte, Kalcija fosfātu struktūras pielāgošana alternatīviem pielietošanas veidiem, Asoc.prof., Dr.sc.ing. J.Ločs, Materiālzinātne

Inga Narkevica, Biomateriāli uz titāna oksīda keramikas bāzes un to īpašību pētījumi, Prof., Dr.sc.ing. J.Ozoliņš, Materiālzinātne

Līga Stīpniece, Hidroksilapatīta struktūras stabilitātes pētījumi, Prof., Dr.sc.ing. L.Bērziņa-Cimdiņa, Materiālzinātne

Kristaps Rubenis, Termoelektriskā efekta pētījumi keramiskajiem materiāliem, Doc., Dr.sc.ing. D.Loča, Materiālzinātne

Aleksandrs Voļperts, Nanoporainie oglekļa materiāli uz koksnes un lignocelulozes bāzes, Prof., Dr.sc.ing. J.Ozoliņš, Ķīmijas tehnoloģija

Imants Kreicbergs, Kalcija fosfātu sintēzes mērogošanas pētījumi, Doc., Dr.sc.ing. I.Dreijers, Ķīmijas tehnoloģija